Browsing Tag

roszczenie po zmarłym

Spadki Zachowek

Dziedziczenie roszczenia o zachowek

19 grudnia 2019

Art. 991 ust. 1 Kodeksu cywilnego wskazuje na zamknięty krąg osób uprawnionych do zachowku po spadkodawcy, który zmarł pozostawiając po sobie testament (aczkolwiek należy podkreślić, iż roszczenie o zachowek w pewnych przypadkach może pojawić się także w związku z dziedziczeniem ustawowym, co było już zasygnalizowane w poprzednim artykule). Uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonkowie, a także rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Pojawia się jednak pytanie – co dzieje się z roszczeniem o zachowek w przypadku śmierci osoby uprawnionej, która nie zdążyła wyegzekwować należnych jej pieniędzy?

Istota instytucji zachowku może rodzić przekonanie, iż roszczenie o zachowek powinno być dziedziczone na równi z innymi prawami i obowiązkami majątkowymi zmarłego, stosownie do treści art. 922 ust. 1 KC. Jest to jednak przekonanie błędne – ustawodawca w art. 1002 wskazał wyraźnie, iż „roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy”.

Z treści przytoczonego wyżej przepisu wynika, iż dla niewygaśnięcia roszczenia o zachowek nie ma znaczenia relacja wiążąca zmarłego uprawnionego do zachowku z jego własnymi spadkobiercami. Liczy się natomiast relacja pomiędzy jego spadkobiercami, a „pierwotnym” spadkodawcą, w związku z działaniami którego powstało roszczenie o zachowek. Osoby dziedziczące po uprawnionym do zachowku odziedziczą roszczenie tylko wówczas, gdy same mogłyby należeć do kręgu osób wskazanego w art. 991 ust. 1 KC. Przykładowo, takimi osobami będą dzieci zmarłego uprawnionego do zachowku, które są także zstępnymi „pierwotnego” spadkodawcy.

Należy podkreślić, że jeżeli żadna z osób dziedziczących po uprawnionym do zachowku nie należy do kręgu osób, którym przysługuje prawo do zachowku po „pierwotnym” spadkodawcy, roszczenie o zachowek nie będzie podlegało dziedziczeniu i wygaśnie. W tym przypadku zachowek ewentualnych innych uprawnionych do zachowku nie ulegnie powiększeniu lub innej modyfikacji.

Jednocześnie jeżeli spadkobiercą uprawnionego do zachowku jest inny uprawniony do zachowku (a więc na przykład rodzeństwo będące dziećmi „pierwotnego” spadkodawcy), należy uznać, że prawo do zachowku tej drugiej osoby ulegnie powiększeniu.

Warto zauważyć, iż dla kwestii dziedziczenia roszczenia o zachowek nie ma znaczenie uznanie roszczenia przez spadkobierców, zapisobierców lub obdarowanych przez „pierwotnego” spadkodawcę, albo wytoczenie jeszcze za życia uprawnionego do zachowku pozwu związanego z przysługującym mu roszczeniem. Jeżeli natomiast sąd zasądzi w efekcie wspomnianego pozwu konkretną kwotę tytułem zachowku, ale uprawniony do zachowku nie zdąży jej uzyskać przed śmiercią, wierzytelność wynikająca z orzeczenia sądowego będzie dziedziczona na zasadach ogólnych, toteż będzie mogła przejść na osoby, które nie należą do kręgu osób wskazanego w art. 991 ust. 1 KC.

Podsumowując:

1. Roszczenie o zachowek podlega dziedziczeniu. Odziedziczyć roszczenie mogą jednak tylko osoby, które mogłyby być uprawnione do zachowku po „pierwotnym” spadkodawcy.

2. Jeżeli spadkobiercy uprawnionego do zachowku nie należą do kręgu osób wskazanego w art. 991 ust. 1 KC, roszczenie o zachowek wygasa.

3. Dla kwestii dziedziczenia roszczenia o zachowek nie ma znaczenia uznanie roszczenia przez spadkobierców, zapisobierców lub obdarowanych przez spadkodawcę lub wytoczenie pozwu przez uprawnionego do zachowku związanego z roszczeniem.

4. W przypadku zasądzenia przez sąd określonej kwoty tytułem zachowku, w razie śmierci uprawnionego do zachowku wierzytelność wynikająca z orzeczenia sądowego przechodzi na jego spadkobierców na zasadach ogólnych.

Stan prawny aktualny na dzień 19.12.2019 r.

Tekst został przygotowany przez radcę prawnego Krzysztofa Sammler.

Spadki Zachowek

Przedawnienie roszczenia o zachowek

1 kwietnia 2019

Świadomość społeczna faktu, iż wiele z roszczeń cywilnoprawnych się przedawnia, wydaje się być stosunkowo powszechna. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że każdy z nas słyszał kiedyś o przypadku, że komuś, coś, z jakiegoś powodu się przedawniło. Co to jednak tak konkretnie znaczy i czy wiedza ta jest istotna w przypadku dochodzenia przysługującego uprawnionym zachowku, o którym mowa była w poprzednim artykule?

W przypadku roszczenia przedawnionego dłużnik uzyskuje możliwość uchylenia się od jego spełnienia. Oznacza to, że wskutek upływu czasu roszczenie nie staje się nieważne – natomiast w razie, gdyby wierzyciel chciał dochodzić swoich praw przed sądem, jego przeciwnik może podnieść zarzut przedawnienia, czyli poinformować sąd, czy to w formie pisemnej, czy to nawet ustnie na rozprawie, o tym, że termin w którym możliwe było dochodzenie spełnienia świadczenia minął. W takiej sytuacji szansa na wygranie pozwu przez wierzyciela jest nikła.

Roszczenie o zachowek również przedawnia się, nie warto więc zbytnio zwlekać z wystąpieniem do sądu. Termin przedawnienia w tym wypadku niegdyś wynosił 3 lata, natomiast aktualnie, na podstawie art. 1007 Kodeksu cywilnego, wynosi 5 lat licząc:

  1. dnia ogłoszenia testamentu przez sąd lub notariusza,
  2. dnia otwarcia spadku, czyli od daty śmierci spadkodawcy (w przypadku roszczeń o uzupełnienie zachowku kierowanych do zapisobiorców windykacyjnych bądź osób obdarowanych na podstawie umowy darowizny)

Przykład:

X zmarł dnia 3 grudnia 2018 r. pozostawiając po sobie spisany odręcznie testament. Spadkobiercy wskazani w testamencie niezwłocznie przedstawili dokument sądowi, którzy po pewnym czasie przeprowadził procedurę ogłoszenia testamentu. Y, uprawniony do zachowku, ma więc 5 lat na wystąpienie do sądu od dnia zakończenia procedury.

Przykład:

X zmarł dnia 3 grudnia 2018 r. pozostawiając po sobie testament notarialny, w którym dokonał zapisu notarialnego swojej posiadłości na rzecz Z. Ogłoszenia testamentu dokonał notariusz w dniu 20 stycznia 2019 r. Y, któremu przysługiwało roszczenie o uzupełnienie zachowku względem Z, nie mógł się zdecydować, czy dochodzić swojego przed sądem i wystąpił z powództwem dopiero 13 stycznia 2024 r. Na sali sądowej Z stwierdził, że roszczenie się przedawniło, przez co Y przegrał sprawę.

Warto jednak zauważyć, że art. 1007 nie uwzględnia przypadku, kiedy mimo niesporządzenia przez spadkodawcę testamentu spadkobiercom ustawowym przysługiwałoby prawo do zachowku. W takiej sytuacji, wobec braku testamentu, który można byłoby ogłosić, należy przyjąć, że roszczenie przysługujące spadkobiercy przedawni się wraz z upływem 5 lat od dnia otwarcia spadku.

                Konieczne jest podkreślenie, iż dla kwestii przedawnienia roszczenia o zachowek nie ma żadnego znaczenia fakt, że uprawniony nie zorientował się na czas, iż roszczenie mu przysługuje. Jest to szczególnie istotne w przypadkach, gdy uprawniony nie utrzymywał kontaktu ze spadkodawcą, zarówno dla samego uprawnionego, jak i dla spadkobierców testamentowych.

Przykład:

X zmarł dnia 3 grudnia 2018 r. pozostawiając po sobie testament notarialny, w którym jako jedynego spadkobiercę wskazał Z, osobę opiekującą się nad nim w ostatnich miesiącach życia. Po 6 latach do Polski wrócił Y, syn X przebywający dotychczas w Wielkiej Brytanii, który niezwłocznie po dowiedzeniu się o śmierci X wystąpił do sądu z roszczeniem o zachowek. Z udał się do prawnika, który poradził mu, aby podnieść zarzut przedawnienia. Zrobiwszy to, Z wygrał sprawę w sądzie.

Trzeba jednak pamiętać, iż zarzut przedawnienia będzie skuteczny tylko wtedy, jeśli termin przedawnienia upłynie przed wszczęciem sprawy o zapłatę zachowku.  Ponadto, jeżeli dłużnik w ogóle niego nie skorzysta, roszczenie może być wciąż skutecznie dochodzone.

 Podsumowując:

  1. Roszczenia o zachowek przedawniają się,
  2. Termin przedawnienia roszczenia wynosi 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu albo otwarcia spadku, po którego upływie możliwe jest podniesienia zarzutu przedawnienia, brak świadomości o przysługiwaniu roszczenia nie odgrywa żadnej roli
  3. W razie niepodniesienia zarzutu przedawnienia roszczenie może być skutecznie dochodzone.

Stan prawny aktualny na dzień 01.04.2019r.

Tekst został przygotowany przez radcę prawnego Krzysztofa Sammler.